delphi QUERY模糊查询时,总是有2条一样的内容?

fyxuliang 6月前 812

QUERY模糊查询,总是出现2条一样的结果呢


    //模糊查找

    with FDQry do begin

      Close;

      SQL.Clear;

      sSql := QuotedStr('%' + Trim(cbbFind.Text) + '%');

      SQL.Add(Format('select * from T_FJR where (DH like %s)',[sSql]));

      Open;

    end;

    FDQry.First;

    while not FDQry.eof do begin

      Newitem(id,xm,xxdz + ',' + dw,dh + ' ' + phone,yb,ptime,note);

      FDQry.Next;

    end;


最新回复 (4)
 • 无情 6月前 0
  引用 2
  先看看数据表中是不是有两条一样的记录?
 • hsj 6月前 0
  引用 3
  讨厌用with
 • junwushi 5月前 0
  引用 4
  加上dist 语句去除重复的记录
返回